LAINEET KUTSUVAT

Turun Moot­to­ri­ker­ho läh­tee viet­tä­mään pik­ku­jou­lua Itä­me­ren aal­loil­le per­jan­tai­na 22.11.2019. Ter­ve­tu­loa mukaan kaik­ki yli 18-vuo­ti­aat ker­hon jäse­net ja TMK-hen­ki­set. Mukaan mah­tuu 53 ensim­mäi­sek­si ilmoittautunutta.

AIHE: TMK-pikkujouluristeily

MISSÄ: Tal­link Sil­ja M/S Bal­tic Princess Turun Satamasta

MILLOIN: 22.11. klo 20.15. Olta­va pai­kan pääl­lä 19.30! Paluu 23.11. klo 19.15

KENELLE: kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le TMK-jäse­nil­le ja TMK-henkisille

HYTIT: 2 hen­gen Pre­mium-luo­kan hytit pari­vuo­teel­la (sisäl­tää eri­koi­saa­mi­sen ja kuo­ha­ri­la­sin), 3 hen­gen B‑luokan hytit, 4 hen­gen B‑luokan hytit

RUOKAILU: Päi­väl­li­nen Gran­de Buf­fet klo 20.15

HINNAT (sis. päi­väl­li­sen): 2 hlön hytis­sä 115 €/hlö, 3 hlön hytis­sä 75 €/hlö, 4 hlön hytis­sä 65 €/hlö

ILMOITTAUTUMINEN: jouni.janpeter@gmail.com 15.10.2019 men­nes­sä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Mai­nit­ta­va mat­kal­le läh­te­vien hen­ki­löi­den etu­ni­mi, suku­ni­mi, syn­ty­mä­ai­ka (pp.kk.vvvv), kan­sa­lai­suus, säh­kö­pos­tio­soi­te ja puhe­lin­nu­me­ro. Lai­tat­han ilmoit­tau­tu­mis­vies­tin otsi­kok­si TMK-ris­tei­ly. Keräät­hän ilmoit­tau­tu­mis­vies­tiin mie­lel­lään koko hyt­ti­seu­ru­een tie­dot. Mikä­li ilmoi­tat vain itse­si, mat­kan­jär­jes­tä­jä jakaa ilmoit­tau­tu­neet hen­ki­löt hytteihin.

MAKSAMINEN: 15.10.2019 men­nes­sä Turun Moot­to­ri­ker­hon tilil­le FI28 4309 1520 0008 84. Vies­ti­kent­tään TMK-ris­tei­ly ja nii­den hen­ki­löi­den nimet, joi­den ris­tei­lyn maksat.

LISÄTIEDOT: Mar­jaa­na Ant­to­nen puh. 040–6844797/Jouni Kos­ki­nen puh. 050–3534722

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja mak­su on siis suo­ri­tet­ta­va vii­meis­tään 15.10.2019. Vain tähän men­nes­sä mak­sa­neet hen­ki­löt pää­se­vät mukaan ris­tei­lyl­le. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova. 

Näh­dään Tal­link Sil­jan ter­mi­naa­lis­sa klo 19.15.

WELCOME ON BOARD