AALLOT KUTSUVAT

Turun Moot­to­ri­ker­ho läh­tee viet­tä­mään pik­ku­jou­lua Itä­me­ren aal­loil­le per­jan­tai­na 26.11.2021. Ter­ve­tu­loa mukaan yli 18-vuo­ti­aat ker­hon jäse­net ja TMK-hen­ki­set! Mukaan mah­tuu 50 ensim­mäi­sek­si ilmoit­tau­tu­nut­ta. Ilmoit­ta­tu­mi­sen dead­li­ne on jo 29.10. joten ole nopea ja varaa paik­ka­si mahtireissulle!

AIHE: TMK-pikkujouluristeily

MISSÄ: Tal­link Sil­ja M/S Bal­tic Princess Turku-Tukholma-Turku

MILLOIN: 26.11. klo 20.15. Olta­va pai­kan pääl­lä 19.30! Paluu Turus­sa 27.11. klo 19.15

KENELLE: kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le TMK-jäse­nil­le ja TMK-henkisille

HYTIT: 2 ja 4 hen­gen B‑luokan hytit (enem­mis­tö vara­tuis­ta hyteis­tä 2 hen­gen hyt­te­jä), sijain­ti lai­van ylä­kan­sil­la, ikkunattomia

RUOKAILU: Päi­väl­li­nen Gran­de Buf­fet klo 20.15 (välit­tö­mäs­ti lai­van läh­det­tyä satamasta)

HINNAT (sis. illal­li­sen): 2 hen­gen hytis­sä 74,50 €/hlö, 4 hen­gen hytis­sä 55,25 €/hlö

ILMOITTAUTUMINEN: toimisto@turunmoottorikerho.fi 29.10.2021 men­nes­sä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Mai­nit­ta­va mat­kal­le läh­te­vien hen­ki­löi­den etu­ni­mi, suku­ni­mi, syn­ty­mä­ai­ka (pp.kk.vvvv), kan­sa­lai­suus, säh­kö­pos­tio­soi­te ja puhe­lin­nu­me­ro. Lai­tat­han ilmoit­tau­tu­mis­säh­kö­pos­tin aihe-kent­tään TMK-ris­tei­ly. Keräät­hän ilmoit­tau­tu­mis­säh­kö­pos­tiin mie­lel­lään koko hyt­ti­seu­ru­een tie­dot. Mikä­li ilmoi­tat vain itse­si, mat­kan­jär­jes­tä­jä jakaa ilmoit­tau­tu­neet hen­ki­löt hytteihin.

MAKSAMINEN: 29.10.2021 men­nes­sä Turun Moot­to­ri­ker­hon tilil­le FI28 4309 1520 0008 84. Vies­ti­kent­tään TMK-ris­tei­ly ja nii­den hen­ki­löi­den nimet, joi­den ris­tei­lyn mak­sat. Tal­len­nat­han mak­susuo­ri­tuk­ses­ta itsel­le­si kui­tin, jota kysy­tään tar­vit­taes­sa. Kiitos!

LISÄTIEDOT: Mar­jaa­na Ant­to­nen puh. 040–6844797

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja mak­su on siis suo­ri­tet­ta­va vii­meis­tään 29.10.2021. Vain tähän men­nes­sä mak­sa­neet hen­ki­löt pää­se­vät mukaan ris­tei­lyl­le. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova. 

Näh­dään Tal­link Sil­jan ter­mi­naa­lis­sa klo 19.15.

WELCOME ON BOARD LADIES AND GENTLEMEN!