Tilai­suus: Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous

Ajan­koh­ta: 15.6. klo 17.30 kah­vi, 18.00 kokous

Osoi­te: Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 Tur­ku

Kevät­ko­kouk­sen asiat:

1 Ava­taan kokous

2 Vali­taan kokouk­sel­le

a) puheen­joh­ta­ja

b) sih­tee­ri

c) kak­si pöy­tä­kir­jan tar­kas­ta­jaa

d) ään­ten­las­ki­jat

3 Tode­taan läs­nä ole­vat äänioi­keu­te­tut jäse­net

4 Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus

5 Esi­te­tään hal­li­tuk­sen laa­ti­ma vuo­si­ker­to­mus, tilin­pää­tös sekä tilin­tar­kas­ta­jien anta­ma lausun­to

6 Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sel­le ja muil­le vas­tuu­vel­vol­li­sil­le

7 Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat

8 Pää­te­tään kokous