Motoc­ross- ja Endu­ro­jaos­ton kokous per­jan­tai­na 14.12. klo 17:30

Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6, Tur­ku

  • Endu­ro­rei­tin teke­mi­nen.
  • tal­koot, ohjeis­tuk­set ym. kes­kus­te­lua asian liit­tyen
  • Viron mat­kat Adre­na­lin Aree­nal­le.
  • sovi­taan päi­vät, toteu­tus ja aika­tau­lut.
  • Motoc­ross-kil­pai­lun jär­jes­tä­mi­nen yhteis­työ­nä kevääl­lä.
  • nyt pää­see mukaan jär­jes­tä­mään kil­pai­lu­ja. Mukaan tar­vi­taan van­ho­ja kon­ka­rei­ta, sekä uusia innok­kai­ta muka­na oli­joi­ta.

  • Mui­ta asioi­ta tai tapah­tu­mia joi­ta haluai­sit olla muka­na teke­mäs­sä.

Kysy­myk­siä ja aja­tuk­sia voi etu­kä­teen lähet­tää tai soit­taa San­tul­le: santtu.rautanen@gmail.com tel. 040 5115673

Jokai­sen jäse­nen ja/tai van­hem­pien on tär­ke­ää olla pai­kal­la. Yhdes­sä voi­daan vaih­taa aja­tuk­sia, sekä suun­ni­tel­la yhtei­siä tapah­tu­mia.

Kah­vi­tar­joi­lu pai­kan­pääl­lä.

Näh­dään!

hibaby