Road Racing on nopeus­kil­pai­lu, jos­sa aje­taan moot­to­ri­pyö­ril­lä asfalt­ti­ra­doil­la.
Kil­pai­lui­hin saa osal­lis­tua sel­lai­sil­la moot­to­ri­pyö­ril­lä, jot­ka täyt­tä­vät FIM:n, FIM E:n, NOC:n ja SML:n urhei­lusään­nös­tön lisäk­si laji­sään­nöt ja kysees­sä ole­van luo­kan tek­ni­set sään­nöt. Kysei­siä sään­tö­jä nou­da­te­taan luok­ka­koh­tai­sis­sa sään­nöis­sä mai­ni­tuin poik­keuk­sin ja tar­ken­nuk­sin.
Kil­pai­lu­ja aje­taan niin pie­nil­lä kuin isom­mil­la­kin kes­to­pääl­lys­tei­sil­lä radoil­la ja nopeu­det nouse­vat suo­ril­la lähes 300 Km/h.

TMK:n RR-jaos­ton tavoit­tee­na on saa­da uusia nuo­ria kul­jet­ta­jia lajin pariin ja aut­taa hei­tä eteen­päin par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Unoh­ta­mat­ta kui­ten­kaan pidem­pään har­ras­ta­nei­ta kul­jet­ta­jia.
Turun Moot­to­ri­ker­hol­la on pit­kät perin­teet lajin paris­sa ja kul­jet­ta­ja­kaar­ti on ollut nime­käs­tä vuo­sien var­rel­la.

RR-jaos­ton vetä­jä­nä toi­mii Jar­no Leh­ti­ran­ta,  p. 0449880978

Road Racing uutiset

Ei tuloksia

Hake­maa­si sivua ei löy­ty­nyt. Yri­tä muut­taa hakua­si, tai käy­tä ylä­puo­lel­la ole­vaa navi­goin­tia löy­tääk­se­si kir­joi­tuk­sen.

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa