Hyvää pää­siäis­tä kaikille! 

Alla Suo­men Moot­to­ri­lii­ton Vil­le Salo­sen kir­joi­tus tämän het­ki­seen koro­na-tilan­tee­seen liit­tyen. Kan­nat­taa lukea!

SML:N KUULUMISIA JA RAUHALLISTA SEKÄ VASTUULLISTA PÄÄSIÄISTÄ MOOTTORIURHEILUN YSTÄVILLE!

9.4.2020

Pää­siäi­nen lähes­tyy ja vii­kot ovat vie­ri­neet eteen­päin koro­na­ra­joi­tus­ten sävyt­tä­mä­nä. Rajoi­tuk­sil­la on ollut erit­täin suu­ri vai­ku­tus SML:n ja jäsen­ker­ho­jen toi­min­taan ja kil­pai­lu­ka­len­te­ris­ta on tasai­ses­ti pois­tet­tu myös kesä­kuun tapah­tu­mia. Yhdis­tys­toi­min­ta kui­ten­kin pyö­rii taus­tal­la ja SML on perus­ta­nut talous­ryh­män toteut­ta­maan kes­tä­vää talous­suun­nit­te­lua ja kan­ta­maan omal­ta osal­taan SML:n toi­min­taa yli koro­na­krii­sin. Liit­to­ko­kous on jou­dut­tu rajoi­tus­ten takia siir­tä­mään ja uudes­ta ajan­koh­das­ta tie­do­te­taan lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Hal­li­tus kokoon­tuu jäl­leen 14.4.2020 seu­raa­vaan etä­ko­kouk­seen ja talous­ryh­mä puo­les­taan 16.4.2020 arvioi­maan tilan­teen talou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia ja nii­den vaa­ti­mia toi­men­pi­tei­tä. Näis­tä asiois­ta tie­do­tam­me lähi­tu­le­vai­suu­des­sa, jot­ta myös jäse­nis­töl­lä on tar­vit­ta­va tie­to käytettävissä.

Olem­me saa­neet kysy­myk­siä niin har­ras­ta­jil­ta kuin myös median edus­ta­jil­ta tule­van kau­den kil­pai­lui­hin ja nii­den jär­jes­tä­mi­seen liit­tyen. Kil­pai­lui­hin ja kil­pai­lu­lu­pien hake­mi­seen liit­ty­vät mää­rä­ajat on kir­jat­tu SML:n sään­töi­hin ja ylei­nen kysy­mys on ollut, miten näi­hin mää­rä­ai­koi­hin suh­tau­du­taan. On var­mas­ti pai­kal­laan ava­ta muu­ta­mal­la sanal­la suun­ni­tel­tu­ja toi­min­ta­mal­le­ja kai­kil­le kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä ja kil­pai­le­mi­ses­ta kiinnostuneille.

Yksi kysy­myk­siä herät­tä­nyt aihe on kil­pai­lu­lu­pien hake­mi­nen kesän tapah­tu­miin. On sel­vää, että SML tulee var­mas­ti jous­ta­maan kil­pai­lu­lu­pien hakuai­koi­hin liit­ty­vis­tä mää­räyk­sis­tä. Niin sanot­tu­ja kil­pai­lu­lu­pien myö­häs­ty­mis­mak­su­ja ei tul­la peri­mään, vaik­ka lupa ja lisä­mää­räys saa­pui­si­vat­kin toi­mis­ton käsi­tel­tä­väk­si myö­hem­min kuin 60 päi­vää ennen kil­pai­lua­jan­koh­taa. Sii­tä ei siis kan­na­ta huo­leh­tia ja tär­ke­ää on, että ker­hot pää­se­vät jous­ta­vas­ti jär­jes­tä­mään suun­ni­tel­tu­ja kil­pai­lu­ja, kun­han rajoi­tuk­set sen mah­dol­lis­ta­vat. Samoin vuo­den 2020 aika­na umpeu­tu­vien toi­mit­si­ja­li­sens­sien voi­mas­sao­loai­kaa jat­ke­taan tämän vuo­den lop­puun. Kurs­sien jär­jes­tä­mi­nen on täl­lä het­kel­lä hyvin vai­ke­aa ja toi­mit­si­joi­ta tar­vi­taan kipeäs­ti kesän kil­pai­lu­jen järjestämiseksi.

Nyt alku­vuo­des­ta peruun­tu­nei­den kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­nen on edel­leen mah­dol­lis­ta lop­pu­vuo­den aika­na ja uusien kil­pai­lu­ka­len­te­rien val­mis­te­lu onkin aloi­tet­tu laji­ryh­mien toi­mes­ta. Kaik­ki kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vät toi­veet osoi­te­taan siis ensi­si­jai­ses­ti aina laji­ryh­mil­le, joi­den teh­tä­viin kalen­te­rin suun­nit­te­lu kuu­luu. Laji­ryh­mä laa­tii uudet suun­ni­tel­mat tule­val­le kau­del­le ja esit­tää sit­ten uudet päi­vä­mää­rät SML:n hal­li­tuk­sel­le vah­vis­tet­ta­vak­si. Näin uuden kalen­te­rin raken­ta­mi­nen saa­daan eteen­päin jär­jes­tyk­ses­sä ja koor­di­noi­dus­ti. SML:n toi­mis­tol­ta saa tot­ta kai apua ja laji­ryh­mien yhteys­tie­to­ja, jos niil­le on tar­vet­ta. Suun­ni­tel­mien osal­ta on tär­ke­ää olla ajois­sa liik­keel­lä, jot­ta toi­min­ta saa­daan käyn­tiin mah­dol­li­sim­man nopeas­ti rajoi­tus­ten päättyessä.

Kil­pai­lu­toi­min­nan lisäk­si kes­kus­te­lua on herät­tä­nyt rato­jen aukio­lo ja radoil­la tapah­tu­va har­joit­te­lu. Ulko­na tapah­tu­va omaeh­toi­nen ajo­har­joit­te­lu on edel­leen sal­lit­tua, mut­ta kuten aiem­mis­sa­kin SML:n tie­dot­teis­sa on pai­no­tet­tu, on mää­räys­ten ja rajoi­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen erit­täin tär­ke­ää. Nyt kun Pää­siäi­nen ja pyhät lähes­ty­vät ja monel­la on var­mas­ti tavoit­tee­na pääs­tä har­joit­te­le­maan, on jäl­leen hyvä muis­taa vas­tuul­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen omaeh­toi­ses­sa har­joit­te­lus­sa. Viran­omais­ten mää­räyk­siä on nou­da­tet­ta­va ja samoin rata-aluei­den ja reit­tien yllä­pi­tä­jien ohjeis­tuk­set on huo­mioi­ta. Har­joi­tel­kaa tur­val­li­ses­ti ja huo­mioi­kaa kans­sa-aja­jat kai­kes­sa radal­la tapah­tu­vas­sa toi­min­nas­sa. Viruse­pi­de­mian leviä­mi­sen estä­mi­nen on mei­dän kaik­kien vas­tuul­la ja oikea asen­ne ja toi­sen huo­mioi­mi­nen on nyt entis­tä­kin tärkeämpää.

Ohjeis­tuk­sia oman toi­min­nan ja har­joit­te­lua­luei­den yllä­pi­tä­jien tuek­si löy­tyy SML:n verk­ko­si­vu­jen uuti­set osios­ta www.moottoriliitto.fi ja tar­jol­la on myös mui­ta hyö­dyl­li­siä link­ke­jä viran­omais­ten sivuille.

Rau­hal­lis­ta ja vas­tuul­lis­ta pää­siäis­tä kai­kil­le ja jat­ke­taan yhdes­sä kär­si­väl­lis­tä tais­te­lua Koro­naa vastaan!