TIEDOTE!

Val­tio­neu­vos­ton tie­do­tus­ti­lai­suu­den 16.3. lin­jat­tu­jen rajoi­tus­ten mukaan, Turun moot­to­ri­ker­ho ry, kes­keyt­tää yhtei­set tilai­suu­det sekä val­men­nuk­set tois­tai­sek­si aina­kin 13.4.2020 asti.

Tilan­net­ta seu­ra­taan ja mah­dol­li­sis­ta kor­vaa­vis­ta tapah­tu­mis­ta tie­do­te­taan erik­seen tilan­tei­den mukaan.

TMK peruu ja/tai siir­tää seu­raa­vat tapahtumat:
18.3. Yhteis­lenk­ki ja uin­ti / Ulpukka
19.3. Cross­fit / Gar­den Gym Raisio
26.3. Sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous / Impivaara
7.4. Ajo­val­men­nus / Salo

Jul­ki­set kokoon­tu­mi­set on rajat­tu val­tio­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä kym­me­neen (10) hen­ki­löön koko Suo­mes­sa ja käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, että sel­lai­sia kil­pai­lu­ja ja tapah­tu­mia ei tule jär­jes­tää, joi­hin osal­lis­tui­si yli kym­me­nen (10) henkilöä.
Suo­men Moot­to­ri­liit­to SML seu­raa edel­leen tar­kas­ti viran­omais­ten ohjeis­tuk­sia ja mää­räyk­siä ja päi­vit­tää ohjei­ta verk­ko­si­vuil­leen sekä Motin kaut­ta kai­kil­le harrastajille.

Muis­ta­kaa tutus­tua eri viran­omais­ten tar­joa­maan tietoon!

https://www.moottoriliitto.fi/uutiset/sml-tarkentaa-ohjeistustaan-koronavirusepidemiaan-ja-moottoriurheilutoimintaan-liittyen-valtioneuvoston-16.3.2020-maarayksiin/