Turun moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään tors­tai­na 8.11.2018 klo. 18.00 alkaen. Kah­via ja pul­laa on tar­jol­la jo klo. 17.30 alkaen. Syys­ko­kous jär­jes­te­tään Rus­ko­ta­lon kah­vios­sa osoit­tees­sa Tal­koo­tie 3, 21290 Rus­ko.

Syys­ko­kouk­sen esi­tys­lis­tal­la ovat seu­raa­vat asiat:

1 Ava­taan kokous

2 Vali­taan kokouk­sel­le

a) puheen­joh­ta­ja

b) sih­tee­ri

c) kak­si pöy­tä­kir­jan tar­kas­ta­jaa

d) ään­ten­las­ki­jat

3 Tode­taan läs­nä­ole­vat äänioi­keu­te­tut jäse­net

4 Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus

5 Pää­te­tään mit­kä lii­kun­ta- ja urhei­lu­la­jit ovat ker­hon ohjel­mas­sa tule­va­na toi­mi­kau­te­na

6 Pää­te­tään ker­hon jäse­nyyk­sis­tä muis­sa jär­jes­töis­sä ja yhtei­söis­sä

7 Vah­vis­te­taan ker­hon liittymis‑, jäsen- ja kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­su­jen suu­ruus seu­raa­val­le toi­min­ta­vuo­del­le

8 Vah­vis­te­taan ker­hon toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja talous­ar­vio

9 Vali­taan jäsen­ten kes­kuu­des­ta hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja joka toi­nen vuo­si

10 Vali­taan hal­li­tuk­sen muut jäse­net ero­vuo­rois­ten tilal­le

11 Vali­taan yksi (tai kak­si) toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja vas­taa­va mää­rä vara­toi­min­nan­tar­kas­ta­jia

12 Pää­te­tään ker­hon esi­tyk­sis­tä nii­hin jär­jes­töi­hin ja yhtei­söi­hin, jois­sa ker­ho on jäse­ne­nä sekä vali­taan Suo­men Moot­to­ri­liit­to ry:n vuo­si­ko­kouse­dus­ta­jat

13 Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat

14 Pää­te­tään kokous

Asiois­ta, joi­ta ker­hon jäse­net halua­vat kevät- tai syys­ko­kouk­sen käsi­tel­tä­vik­si, on teh­tä­vä hal­li­tuk­sel­le kir­jal­li­nen esi­tys vii­meis­tään 10 päi­vää ennen kokous­ta.

hibaby