Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pidet­tiin Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hii­den­ki­vi-kokous­ti­las­sa tors­tai­na 14.11.2019. Pai­kal­la oli 17 äänioi­keu­tet­tua jäsentä.

Tilai­suus aloi­tet­tiin kau­den 2019 palkitsemisilla:

*Max Salo­maa ker­hon menes­ty­nein 65cc-kuljettaja

*Her­man­ni Kos­ki­nen, ker­hon menes­ty­nein 85cc-kul­jet­ta­ja, pal­kit­tiin Timon mal­jal­la. Her­man­ni sai myös Mis­ka Aal­to­sen kier­to­pal­kin­non urhei­lul­li­sen reh­dis­tä toi­min­nas­taan, ahke­ras­ta kisaa­mi­ses­taan eri luo­kis­sa sekä mal­lik­kaas­ta ker­hon ja Suo­men edus­ta­mi­ses­taan ulkomailla.

*Johan­na Leh­mus­kos­ki pal­kit­tiin Puu­ha Pytyl­lä ansiok­kaas­ta ja tun­nol­li­ses­ta ker­hon hyväk­si teke­mäs­tä työstään

SM-sar­jo­jen vii­den par­haan ja Suo­men Cup ‑luok­kien kol­men par­haan jouk­koon sijoit­tu­neet kul­jet­ta­jat pal­kit­tiin lisenssipalautuksin:

*Miro Leh­to

*Jari Leh­to

*Mis­ka Aaltonen

*Eeki Kupa­ri­nen

Läm­pi­mät onnit­te­lut kai­kil­le palkituille!

Syys­ko­kouk­ses­sa vah­vis­tet­tiin myös TMK:n talous­ar­vio ja toi­min­ta­ker­to­mus vuo­del­le 2020. Lisäk­si valit­tiin TMK ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ja hal­li­tuk­sen jäse­net ero­vuo­rois­ten tilal­le. Turun moot­to­ri­ker­ho ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Pasi Ros­nell. Hal­li­tuk­sen jäse­ni­nä toi­mi­vat: Jou­ni Kos­ki­nen (vp), Johan­na Leh­mus­kos­ki, Pek­ka Pih­la­va, Kati Pent­ti, sekä uusi­na jäse­ni­nä Sant­tu Rau­ta­nen, Vil­le Salo­maa, Vesa Vai­hi­nen ja Mar­jaa­na Anttonen.

Pek­ka Pih­la­va jakoi kau­den 2019 palkinnot

Max Salo­maa

Her­man­ni Koskinen

Johan­na Leh­mus­kos­ki ja Max Salomaa

Jari ja Miro Lehto

Kokouk­sen sih­tee­ri Johan­na Leh­mus­kos­ki ja kokouk­sen puheen­joh­ta­ja Jaak­ko Lehmuskoski

Vara­pu­heen­joh­ta­ja Jou­ni Koskinen