Cross count­ryn SM-sar­jan vii­mei­nen osa­kil­pai­lu aje­taan Säky­läs­sä lau­an­tai­na 20. loka­kuu­ta. Seu­raa­va­na päi­vä­nä, eli sun­nun­tai­na samois­sa mai­se­mis­sa jär­jes­te­tään ajo­päi­vä tytöil­le ja nai­sil­le. Aja­maan pää­see omil­la ja lai­nat­ta­vil­la pyörillä.
Vii­me kevää­nä Turun ja Rai­sion sisä­ra­doil­la jär­jes­tet­tiin kym­me­niä nai­sia hou­ku­tel­lut Nais­Days-ajo­vii­kon­lop­pu, jol­loin aja­maan pää­si­vät niin aloit­te­li­jat kuin koke­neet kuljettajat.
Sun­nun­tai­na 21. loka­kuu­ta Säky­läs­sä jat­ke­taan samal­la tee­mal­la, mut­ta aivan yhtä laa­jal­la mit­ta­kaa­val­la ei olla liik­keel­lä. Joka tapauk­ses­sa kaik­ki niin sano­tus­ti aikuis­ten koko­luo­kan pyö­ril­lä aja­maan halua­vat ja pys­ty­vät tytöt sekä nai­set ovat ter­ve­tul­lei­ta kokei­le­maan offroad-moot­to­ri­pyö­rä­har­ras­tus­ta veloituksetta.
Jär­jes­tä­jät anta­vat myös opas­tus­ta ajamiseen.
Pai­kal­la on kokeil­ta­va­na aina­kin Beta-endu­ro­mal­lis­toa, KTM-säh­kö­en­du­ro­pyö­riä sekä Hon­dan ”har­ras­tec­ros­se­ja”.
Jär­jes­tä­jil­tä löy­tyy jon­kin ver­ran kypä­riä, ajo­saap­pai­ta ja mui­ta varus­tei­ta lai­nat­ta­vak­si, mut­ta aja­jien on syy­tä varau­tua mah­dol­li­suuk­sien mukaan omiin ajo­va­rus­tei­siin ja sel­lai­siin vaat­tei­siin, jot­ka kes­tä­vät kulu­tus­ta ja saat­ta­vat likaantua.
Ajaa voi myös omal­la pyörällä.
Ajoa­luei­na toi­mi­vat lau­an­tai­sen cross count­ry ‑kil­pai­lun mai­se­mat Porin pri­kaa­tin varus­kun­ta-alu­eel­la osoit­tees­sa Vuo­ren­maan­tie 352, Säky­lä. Koko kil­pai­lu­reit­ti ei ole käy­tös­sä, vaan ajoa­lue on rajat­tu. Maas­to on hiekkakangasta.
Ajoai­ka on kel­lo 10–14 ja pai­kal­le voi saa­pua oman aika­tau­lun­sa mukaisesti.
Lisä­tie­toa antaa:
Mika Vuo­ri
puh. 044 503 9229
Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen on suotavaa.
Myös kai­kil­le avoin­ta ajoa
Tyt­tö­jen ja nais­ten ajo­vuo­ron pää­tyt­tyä kel­lo 14 on samois­sa maas­tois­sa mah­dol­lis­ta jat­kaa aja­mis­ta oma­toi­mi­ses­ti kel­lo 16 saakka.
Täl­löin aja­maan voi­vat tul­la myös mies­puo­li­set kuljettajat.
Kokeil­ta­va­na on Betan endu­ro­mal­lis­toa, mut­ta ajaa voi myös omal­la pyörällään.