Vahdon enduro- ja peltoreitti

Ter­ve­tu­loa aja­maan Leh­tos­ten radoil­le seu­raa­vin säännöin: -Met­sä­reit­ti isoil­le kus­keil­le, pie­nem­mil­le pel­to­ra­ta. Met­sä­rei­til­le ei saa men­nä yksin.-Saa ajaa joka päi­vä, sun­nun­tai­sin vas­ta klo 12 alkaen!-Olisi hie­noa, jos tuli­si mon­ta...

Endurojaoston vetäjämme Lassi Kulon terveiset Raision endurorataan liittyen

Tal­vi­kausi 2022 Rai­sion endu­ro­ra­dal­la aloi­tet­tu. Nou­da­te­taan kaik­ki yhtei­siä peli­sään­tö­jä tur­val­li­suu­den takaa­mi­sek­si sekä alu­eel­la tapah­tu­van har­ras­ta­mi­sen jat­ku­mi­sen varmistamiseksi. Tar­kas­ta Ajo­päi­vät ja kel­lo­na­jat...

Crossfit ja salivuoro tauolla 15.1.2022 asti

Tiis­tain sali­vuo­rot ja tors­tain Cross­fit on perut­tu 15.1.2022 asti Avin rajoi­tus­ten mukai­ses­ti. Toi­min­ta jat­kuu nor­maa­lis­ti mikä­li rajoi­tuk­sia ei jat­ke­ta (seu­raa­va sali­vuo­ro 18.1. ja Cross­fit 20.1.).  ...

TMK:n sääntömääräisen syyskokouksen 17.11. esityslista

Ter­ve­tu­loa TMK:n sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen kes­ki­viik­ko­na 17.11. klo 17:30 alkaen Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hii­den­ki­vi-kokous­ti­laan. Tilai­suus aloi­te­taan kah­vil­la ja kau­den pal­kit­se­mi­sil­la. Var­si­nai­nen kokous alkaa klo 18:00....

Sinustako Turun Moottorikerhon hallituksen jäsen?

Turun moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­ses­sä syys­ko­kouk­ses­sa 17.11.2021 vali­taan uudet hal­li­tuk­sen jäse­net ero­vuo­ros­sa ole­vien tilal­le ker­hon sään­tö­jen mukai­ses­ti. Täl­lä het­kel­lä on tie­dos­sa, että aina­kin yksi hal­li­tus­paik­ka...