Tal­vi­kausi 2022 Rai­sion endu­ro­ra­dal­la aloi­tet­tu. Nou­da­te­taan kaik­ki yhtei­siä peli­sään­tö­jä tur­val­li­suu­den takaa­mi­sek­si sekä alu­eel­la tapah­tu­van har­ras­ta­mi­sen jat­ku­mi­sen varmistamiseksi.

  • Tar­kas­ta Ajo­päi­vät ja kel­lo­na­jat ratayh­dis­tyk­sen kalen­te­ris­ta:
    http://raisionmoottorirata.fi/kalenteri/
  • Vuo­si­lu­vat 2022 tul­leet myyn­tiin Vesi­lai­tok­sen­tien Nes­teel­le. Vaih­toeh­to­ja on kak­si: joko pelk­kä tal­vi­kausi 50€ tai ker­ral­la koko vuo­den lupa 120€. Lisä­tie­toa mak­suis­ta: http://raisionmoottorirata.fi/info/kayttomaksut/
  • Tal­vi­kau­del­la käy­tös­sä vain endu­ro­lenk­ki. Motoc­ross­ra­dan käyt­tö ehdot­to­mas­ti kielletty!
  • Jos olet uusi kävi­jä, pyy­dä mui­ta näyt­tä­mään reit­ti tur­val­li­sen ajon var­mis­ta­mi­sek­si. Ajo vain ja ainoas­taan mer­kit­tyä reit­tiä pitkin!
  • Ajo­tei­den yli­tyk­sis­sä väl­tet­tä­vä voi­ma­kas­ta kaa­sut­ta­mis­ta. Pyri ”rul­laa­maan” tien­yli­tyk­set kevyesti!
  • Yli­mää­räis­tä tiel­lä ajoa tulee vält­tää. Mikä­li kui­ten­kin jou­dut siir­ty­mään tie­tä pit­kin vari­kol­le esim. tek­ni­sen vian vuok­si, aja rauhallisesti!
  • Lisä­tie­toa Rai­sion moot­to­ri­ra­ta-alu­een sään­nöis­tä: http://raisionmoottorirata.fi/info/

tai Las­si Kulo 0403005867, TMK-endurojaosto