Junior Winter Challenge

24MX Junior Winter Challenge 2017–2018

Turun Moot­to­ri­ker­ho jär­jes­tää val­ta­kun­nal­li­set yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­set junio­reil­le TMK:n hal­lis­sa Artu­kai­sis­sa, Turus­sa. Kaik­ki osal­lis­tu­jat pal­ki­taan. ENNAKKOON ILMOITTAUTUMALLA var­mis­taa paik­kan­sa tapahtumassa.

ilmoittautumiset@turunmoottorikerho.fi

 • vies­ti­kent­tään JWC ja tapah­tu­man päivämäärät
 • kul­jet­ta­jan nimi, yhteys­tie­dot, pyö­rä­ko­ko, mah­dol­li­nen nro.
 • mikä­li on pon­de­ri, sen numero

Osal­lis­tu­mis­mak­su on 25 € per ajo­ta­pah­tu­ma ja se mak­se­taan pai­kan pääl­lä kätei­sel­lä (sisäl­tää ratamaksun).

Ajan­koh­ta:  sun­nun­tai 26.11.2017 ja 17.12.2017, Vuon­na 2018 14.1. ja 4.3.

Paik­ka: TMK-Tie­to­kes­kus Cen­ter, Artu­kais­ten­tie 9, Turku

Kenel­le: Kai­kil­le motoc­ros­sis­ta pitä­vil­le junio­reil­le, aloit­te­le­vis­ta, kokeneempiin.

JWC 2018 aika­tau­lu Turku

Vapaat har­joi­tuk­set ja ajan perus­teel­la ryh­mä­jaon valinta.

9:00 – n. 11:30 Non-Stop n. 5–10 min. ryh­mä 50,65, 85 cc.

(10.30–11:30 väli­se­nä aika­na kaik­ki pää­se­vät vie­lä käy­mään radalla)

11:45                                               kul­jet­ta­ja­ko­kous

12:00                                         har­joi­tus erät 1. Non-stop

 • 50 cc 2 x 5 kier/ryhmä
 • 65 cc 2 x 7 kier/ryhmä
 • 85 cc 2 x 7 kier/ryhmä

14:00                                         har­joi­tus erät 2. Non-stop

 • 50 cc 2 x 5 kier/ryhmä
 • 65 cc 2 x 7 kier/ryhmä
 • 85 cc 2 x 7 kier/ryhmä

Ryh­mät koo­taan luo­kit­tain, vapais­sa har­joi­tuk­sis­sa par­haan saa­dun kier­ro­sa­jan mukai­ses­ti. Näin kul­jet­ta­jat pää­se­vät har­joit­te­le­maan oman tasois­ten kul­jet­ta­jien kans­sa omiin läh­töi­hin. Har­joi­tuk­set alka­vat aamul­la non-stop­pi­na ja voi vapaas­ti käy­dä aja­mas­sa oman kokois­ten ryh­mien vuo­rol­la. Radal­le mah­tuu ker­ral­la X‑määrä kul­jet­ta­jia ja val­vo­jat jaka­vat sopi­van mää­rän ker­ral­la har­joit­te­le­maan. (10.30–11:30 väli­se­nä aika­na kaik­ki pää­se­vät vie­lä käy­mään radal­la, jos tulee pai­kal­le vaik­ka n. 10:30) Rajat­tu osal­lis­tu­mi­nen, eli kul­jet­ta­jia mah­tuu tapah­tu­maan noin 72 yht.

Erät: jokai­nen ryh­mä ajaa kak­si läh­töä eräs­sä. Eli esim. 50 cc ryh­mit­ty­vät läh­töön, aja­vat vii­si kier­ros­ta ja pysäh­ty­vät uudel­leen läh­tö­pai­kal­le. Ote­taan uusi start­ti ja vii­si kier­ros­ta ja sen jäl­keen maa­liin ja pois. Tämä on siis yksi erä. Toi­nen erä jäl­leen samal­la taval­la. Kai­kil­le tulee aamu­har­joi­tuk­set ja 4 läh­töä päi­vän aikana.

Aika­tau­lun puit­teis­sa vara­taan mah­dol­li­suus muut­taa ajoaikoja/kierroksia esim. toi­siin eriin.

Kul­jet­ta­jien pitää ilmoit­taa etu­kä­teen jär­jes­tä­jäl­le onko heil­lä käy­tös­sä oma pon­de­ri tapah­tu­mas­sa ja sen nume­ro (mylaps)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va ja peruut­ta­mi­nen pitää teh­dä välit­tö­mäs­ti esteen sattuessa.

Mikä­li ei ilmoi­ta peruut­ta­mi­ses­ta, tämä tul­laan huo­mioi­maan seu­raa­vien tapah­tu­mien ennakkoilmoittautumisessa.

Lisä­oh­jeet:

 • Hal­lil­la on pyö­ris­sä käy­tet­tä­vä pien­ko­ne­ben­saa sekä bio­öl­jyä, tar­kem­mat tie­dot www.turunmoottorikerho.fi
 • Pyö­ris­sä on olta­va voi­mas­sa ole­va liikennevakuutus.
 • Buf­fet­ti on koko päi­vän avoinna.
 • Kul­jet­ta­jia ei ole erik­seen vakuu­tet­tu jär­jes­tä­jän toi­mes­ta, jokai­nen huo­leh­tii omis­ta vakuutuksistaan.

Vuon­na 2018 yhteis­työ­kump­pa­ni­na toi­mii 24MX!

www.24mx.fi

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa