BOOM!

Legen­daa­ri­nen TMK-pik­ku­jou­lu­ris­tei­ly tekee paa­luun. On aika kään­täät kat­seet koh­ti syk­syä ja läh­teä pake­toi­maan men­nyt kisa­kausi hyväl­lä poru­kal­la Itämerelle.

Turun moot­to­ri­ker­ho läh­tee viet­tä­mään pik­ku­jou­lua Itä­me­ren aal­loil­le per­jan­tai­na 23.11.2018. Läh­tö Turun sata­mas­ta kel­lo 20.15 ja paluu tapah­tuu takai­sin Turun sata­maan lau­an­tai­na 24.11.2018 kel­lo 19.15. Läh­töil­ta­na Tal­link Sil­jan Turun ter­mi­naa­lis­sa tulee olla pai­kal­la vii­meis­tään kel­lo 19.30. Heti lai­van läh­det­tyä menem­me yhdes­sä ruo­kai­le­maan buf­fet-illal­li­sel­le ja seu­raa­va­na päi­vä­nä on mah­dol­li­ses­ti jotain pien­tä ohjel­maa, täs­tä tie­do­tam­me myö­hem­min net­ti­si­vuil­lam­me. Aluk­se­na toi­mii Tal­link Sil­jan Bal­tic Princess.

Mat­kal­le mukaan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki yli 18-vuo­ti­aat TMK:n jäse­net sekä muut ”TMK-hen­ki­set”. Mukaan mah­tuu 50 ensim­mäi­sek­si ilmoit­tau­tu­nut­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen niklas_lehmuskoski@hotmail.com. Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä on ilmoi­tet­ta­va mat­kal­le läh­te­vien hen­ki­löi­den etu­ni­mi, suku­ni­mi, syn­ty­mä­ai­ka (pp.kk.vvvv) ja kan­sa­lai­suus (jos ei Suo­men kan­sa­lai­nen), säh­kö­pos­tio­soi­te ja puhe­lin­nu­me­ro. Lai­tat­han ilmoit­tau­tu­mis­vies­tin otsi­kok­si ”TMK-ris­tei­ly”. Turun moot­to­ri­ker­ho on varan­nut lai­val­ta 2 ja 4 hen­gen hyt­te­jä, joten keräät­hän yhteen ilmoit­tau­tu­mis­vies­tiin mie­lel­lään koko hyt­ti­seu­ru­een tie­dot. Voit myös ilmoit­taa vain itse­si, jol­loin mat­ka­jär­jes­tä­jä jakaa ilmoit­tau­tu­neet hen­ki­löt hytteihin.

TMK-pik­ku­jou­lu­ris­tei­ly mak­saa 4 hen­gen hytis­sä 60 € ja 2 hen­gen hytis­sä 80 €  per hen­ki­lö sisäl­täen Buf­fet-illal­li­sen. Mak­su suo­ri­te­taan Turun moot­to­ri­ker­hon tilil­le FI28 4309 1520 0008 84. Mak­sun yhtey­des­sä kir­joi­ta vies­ti­kent­tään ”TMK-ris­tei­ly” ja nii­den hen­ki­löi­den nimet, joi­den ris­tei­lyn maksat.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja mak­su on suo­ri­tet­ta­va vii­meis­tään 15.10.2018. Vain tähän men­nes­sä mak­sa­neet hen­ki­löt pää­se­vät mukaan ris­tei­lyl­le. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova.

Mitä: TMK-pik­ku­jou­lu­ris­tei­ly

Mis­sä: Tal­link Sil­ja Bal­tic Princess

Mil­loin: 23.11. klo. 20.15 – 24.11. klo. 19.15

Kenel­le: Kai­kil­le yli 18-vuo­tial­le TMK-jäse­nil­le ja ”TMK-hen­ki­sil­le”

Mitä mak­saa: 60€/80€ per ris­tei­li­jä (sis. Buffet-illallisen)

Lisä­tie­toa: Niklas Leh­mus­kos­ki, niklas_lehmuskoski@hotmail.com (puh. 040 7675900)

Kuva: Har­ri Hyl­je pik­ku­jou­lu­tun­nel­mis­sa (©Tal­link Sil­ja OY)