Turun Moot­to­ri­ker­ho ry on vuo­kral­la Säky­läs­sä sijait­se­val­la R2MX Park ‑motoc­ross­ra­dal­la. Rata on huip­pu­luo­kan har­joit­te­lu­paik­ka niin kil­paa-aja­vil­le motoc­ross­kul­jet­ta­jil­le kuin myös har­ras­te­li­joil­le ja kun­toi­li­joil­le. Rata tar­jo­aa lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan mah­dol­lis­ta­mi­ses­sa ja tukemisessa.

Rata-aluet­ta kehi­te­tään jat­ku­vas­ti ja mää­rä­tie­toi­ses­ti eteen­päin ja se näkyy jo kävi­jä­mää­rien ja tapah­tu­mien hui­mas­sa kas­vus­sa. Yri­tyk­sil­lä ja yhtei­söil­lä on nyt mah­dol­li­suus olla muka­na toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä hank­ki­mal­la mark­ki­noin­ti­so­pi­muk­sen rata-alu­eel­le. Mark­ki­noin­ti­so­pi­mus sisäl­tää mai­nos­pai­kan radan lipu­tus­pis­teis­sä val­mii­na tulos­te­tuis­sa alu­mii­ni­le­vyis­sä. Jokai­nen yritys/yhteisö saa kol­me (3) mai­nos­le­vyä ja levy­jen koot ovat: 1 kpl 700 x 1000 mm ja 2 kpl 900 x 1000 mm. Lipu­tus­pis­tei­tä on kaik­ki­aan 12 ja mai­nos­ten pai­kat kier­tä­vät vuo­sit­tain, jot­ta jokai­nen yritys/yhteisö ja mai­nos saa näky­vyyt­tä mah­dol­li­sim­man laajasti.

Mark­ki­noin­ti­so­pi­muk­sen hin­ta on 500 € /vuosi ja sopi­muk­sen kes­to on kol­me (3) vuot­ta. Mark­ki­noin­ti­so­pi­muk­seen ja mai­nos­paik­kaan sisäl­tyy mai­nok­sen tulos­ta­mi­nen, lami­noin­ti ja kiin­ni­tys. Lisäk­si mai­nos lai­te­taan net­ti­si­vuil­le. Yri­tys tai yhtei­sö toi­mit­taa vain pai­noai­neis­ton ja kaik­ki muu hoi­de­taan valmiiksi.

Ole muka­na tuke­mas­sa hie­noa toi­min­taa ja saa samal­la hyvää näky­vyyt­tä las­ten ja nuor­ten urhei­lun edis­tä­mi­sen yhtey­des­sä! Toi­mi nopeas­ti, kausi 2021 on hyväs­sä vauhdissa!

Ota yhteys: toimisto@turunmoottorikerho.fi ja/tai kysy lisää Vesa Vai­hi­sel­ta p. 0400 524 100