MX/En­du­ro-jaos­­ton kokous pide­tään tal­lio­sak­keel­la (Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6 Tur­ku) maa­nan­tai­na 2.9. klo 18 alkaen. 

Kokouk­sen pääteemat:

-motoc­ros­sin jouk­kue SM-kil­pai­luun osal­lis­tu­vien jouk­kuei­den nimeä­mi­nen luo­kis­sa 65cc ja 85cc. Kil­pai­luun halua­vien kus­kien tai huol­ta­jien on tär­ke­ää osal­lis­tua kokoukseen.

HUOM.! yli 85cc-luo­kas­sa aja­vat ja jouk­kue SM:iin halua­vat: ilmoit­tau­tu­mi­nen suo­raan Sant­tu Rau­ta­sel­le p. 0405115673.

-tule­vat sänkicrossit

Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta kokouk­seen — jäse­net ja jäse­nek­si aiko­vat, van­hat kon­ka­rit ja uudet lupauk­set. Vaih­de­taan yhdes­sä aja­tuk­sia ja suun­ni­tel­laan yhtei­siä tapahtumia.

Näh­dään siis maanantaina!