Säännöt

Säännöt 2022

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry, Åbo Motorklubb rf

 

1 § Nimi, koti­paik­ka, perus­ta­mi­sai­ka ja kieli

Yhdis­tyk­sen viral­li­nen nimi on Turun Moot­to­ri­ker­ho ry, Åbo Motorklubb rf. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Turun kau­pun­ki Län­si-Suo­men lää­nis­sä. Yhdis­tys on perus­tet­tu maa­lis­kuun 28. päi­vä­nä vuon­na 1926 ja sii­tä käy­te­tään näis­sä sään­nöis­sä nimi­tys­tä ker­ho ja Suo­men Moot­to­ri­liit­to r.y:stä nimi­tys­tä liit­to. Ker­hon viral­li­nen kie­li on suomi.

 

2 § Toi­min­nan tarkoitus

Ker­hon tar­koi­tuk­se­na on edis­tää moot­to­riur­hei­lu­toi­min­taa ja sii­hen liit­ty­vää lii­kun­taa ja muu­ta sii­hen liit­ty­vää kan­sa­lais­toi­min­taa ker­hon toi­min­ta-alu­eel­la siten, että eri­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta ole­vil­la hen­ki­löil­lä on mah­dol­li­suus har­ras­taa kun­to­lii­kun­taa, har­ras­te­lii­kun­taa, kil­pa- ja huip­pu-urhei­lua tai moot­to­riur­hei­luun liit­ty­vää yhdis­tys­toi­min­taa edel­ly­tys­ten­sä ja tar­pei­den­sa mukaisesti.

 

3 § Tar­koi­tuk­sen toteuttaminen

Tar­koi­tus­taan ker­ho toteuttaa:

1 Tar­joa­mal­la jäsenistölleen:

- kun­to- ja harrastetoimintaa

- kil­pai­lu­toi­min­taa

- har­joi­tus- ja valmennustoimintaa

- ohjaus­toi­min­taa

- koulutus‑, kas­va­tus- ja valis­tus­toi­min­taa, ikään tai suku­puo­leen katsomatta

- muu­ta vas­taa­vaa toi­min­taa, jon­ka tavoit­tee­na on edis­tää kan­sa­lais­ten fyy­sis­tä ja hen­kis­tä toi­min­ta­ky­kyi­syyt­tä ja hyvinvointia

- tie­do­tus- ja suhdetoimintaa

- kou­lu­tus­toi­min­taa

2 Kiin­nit­tä­mäl­lä ehdo­tuk­sil­la, ano­muk­sil­la ja aloit­teil­la viran­omais­ten ja mui­den yhtei­sö­jen huo­mio­ta moot­to­riur­hei­lun ala­ti muut­tu­viin kysy­myk­siin sekä vai­kut­ta­mal­la oma­toi­mi­ses­ti moot­to­riur­hei­lun kehit­tä­mi­seen ja tar­peel­lis­ten har­joi­tus­paik­ko­jen ja ‑väli­nei­den hank­ki­mi­seen ja hoitamiseen.

3 Har­joit­ta­mal­la jul­kai­su­toi­min­taa ker­ho­leh­den muodossa.

4 Edis­tä­mäl­lä moot­to­riur­hei­lu­toi­min­nan avul­la tasa-arvoa ja suvait­se­vai­suut­ta sekä tuke­mal­la kult­tuu­rien moni­nai­suut­ta ja ympä­ris­tön kes­tä­vää kehi­tys­tä. Toi­min­tan­sa tuke­mi­sek­si ker­ho voi
- ottaa vas­taan lah­joi­tuk­sia ja tes­ta­ment­te­ja, omis­taa toi­min­taan­sa var­ten tar­peel­li­sia kiin­teis­tö­jä sekä tar­vit­ta­vaa kalus­toa
- hank­kia varo­ja jär­jes­täen huvi- ja tans­si­ti­lai­suuk­sia, moot­to­riur­hei­lu­ta­pah­tu­mia, keräyk­siä ja arpa­jai­sia, omis­taen ja yllä­pi­täen urhei­lu­lai­tok­sia, har­joit­taen kus­tan­nus- ja monis­tus­toi­min­taa, majoi­tus- ja ravit­se­mus­lii­ket­tä ja bin­go­toi­min­taa sekä välit­täen jäse­nil­leen voit­toa tavoit­te­le­mat­ta urhei­lu­vä­li­nei­tä ja asusteita.

 

4 § Ker­hon jäse­nyys muis­sa yhteisöissä

Ker­ho nou­dat­taa nii­den lii­kun­ta­jär­jes­tö­jen sään­tö­jä, joi­den jäse­ne­nä se on. Kat­to­jär­jes­tö­nä toi­mii Suo­men Moot­to­ri­liit­to r.y (moot­to­ri­pyö­rä­ur­hei­lu) sekä AKK Motors­port r.y (autour­hei­lu)

 

5 § Ker­hon jäsenet

Ker­hon var­si­nai­sek­si jäse­nek­si hal­li­tus voi hyväk­syä hen­ki­lön, joka kir­jal­li­ses­ti anoo jäse­nyyt­tä sekä sitou­tuu nou­dat­ta­maan ker­hon sään­tö­jä ja pää­tök­siä. Alai­käi­sen olles­sa kysy­myk­ses­sä ano­muk­sen alleir­joit­taa huol­ta­ja. Jäse­nek­si hyväk­sy­mi­nen tapah­tuu kun liit­ty­mis­mak­su sekä ensim­mäi­sen vuo­den jäsen­mak­su on mak­set­tu ja hal­li­tus on jäse­nyy­den hyväk­sy­nyt. Kun­nia­jä­se­nek­si voi ker­hon kokous kut­sua hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä hen­ki­lön, joka on erit­täin mer­kit­tä­väs­ti edis­tä­nyt ker­hon toi­min­taa. Kun­nia­jä­se­nen arvo on eli­ni­käi­nen. Kun­nia­pu­heen­joh­ta­jak­si voi ker­hon kokous kut­sua ker­hon puheen­joh­ta­ja­na ansiok­kaas­ti toi­mi­neen hen­ki­lön. Kun­nia­pu­heen­joh­ta­jan arvo on eli­ni­käi­nen. Kun­nia­pu­heen­joh­ta­jien luku­mää­rää ei ole rajoi­tet­tu. Kan­nat­ta­ja­jä­se­nek­si voi ker­hon joh­to­kun­ta hyväk­syä yksi­tyi­sen hen­ki­lön tai oikeus­kel­poi­sen yhtei­sön, joka tukee ker­hon toi­min­taa suo­rit­ta­mal­la vuo­tui­sen tai ker­ta­kaik­ki­sen kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­sun. Kan­nat­ta­ja­jä­se­nel­lä on puhe- mut­ta ei äänioi­keut­ta ker­hon kokouksissa.

 

6 § Seu­ras­ta eroaminen

Jäse­nel­lä on oikeus ero­ta ker­hos­ta ilmoit­ta­mal­la sii­tä kir­jal­li­ses­ti hal­li­tuk­sel­le tai sen puheen­joh­ta­jal­le, taik­ka ilmoit­ta­mal­la eros­ta ker­hon kokouk­ses­sa pöy­tä­kir­jaan mer­kit­se­mis­tä var­ten. Ero kat­so­taan tapah­tu­neek­si heti, kun ilmoi­tus on teh­ty, mut­ta eroa­va jäsen on vel­vol­li­nen suo­rit­ta­maan mak­sun­sa sekä muut näi­den sään­tö­jen edel­lyt­tä­mät vel­voit­teet kulu­van kalen­te­ri­vuo­den lop­puun asti. Eroa­va jäsen ei voi edus­taa tois­ta ker­hoa / seu­raa ennen kuin talou­del­li­set vel­voit­teet ker­hol­le on hoidettu.

 

7 § Jäse­nen eron­neek­si katsominen

Ker­hon hal­li­tus voi kat­soa jäse­nen eron­neek­si ker­hos­ta kalen­te­ri­vuo­den lopus­sa, jos jäsen on jät­tä­nyt kysei­sen vuo­den jäsen­mak­sun maksamatta.

 

8 § Jäse­nen erot­ta­mi­nen ja muut kurinpitotoimet

Ker­hon hal­li­tus voi erot­taa jäse­nen, jos tämä on jät­tä­nyt erään­ty­neen jäsen­mak­sun­sa mak­sa­mat­ta, muu­ten ei täy­tä näi­den sään­tö­jen mukai­sia vel­vol­li­suuk­si­aan, toi­mii vas­toin ker­hon tar­koi­tus­ta tai toi­mii tör­keäs­ti vas­toin urhei­lun eet­ti­siä peri­aat­tei­ta. Ker­hon jäsen sitou­tuu nou­dat­ta­maan kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vaa Suo­men Anti­do­ping­toi­mi­kun­ta ADT ry:n vah­vis­ta­maa anti­do­ping­sään­nös­töä ja Kan­sain­vä­li­sen laji­lii­ton anti­do­ping­sään­nös­tö­jä. Seu­ran jäsen voi jou­tua kor­vaa­maan dopingrik­ko­muk­sel­la aiheut­ta­man­sa vahin­gon ker­hol­le ja kan­sal­li­sel­le laji­lii­tol­le sekä kan­sain­vä­li­sel­le laji­lii­tol­le. Urhei­lun eet­tis­ten peri­aat­tei­den vas­tai­ses­ta toi­min­nas­ta on seu­raa­muk­se­na laji­lii­ton mää­rää­mä ran­gais­tus sen mukaan kuin lii­ton sään­nöis­sä tai kil­pai­lusään­nöis­sä mää­rä­tään, kui­ten­kin enin­tään kah­den vuo­den kil­pai­lu-/ toi­min­ta­kiel­to. Ker­hon hal­li­tus päät­tää myös muis­ta kurin­pi­to­toi­mis­ta ja nii­den yhtey­des­sä annet­ta­vis­ta ran­gais­tuk­sis­ta, jol­loin nou­da­te­taan asian­omai­sen lajin kan­sal­li­sen lii­ton sään­tö­jä ja mää­räyk­siä. Kan­sal­li­nen laji­liit­to, tai sen ase­mes­ta, tai sen lisäk­si Kan­sain­vä­li­nen laji­liit­to voi päät­tää ker­hon jäse­nel­le dopingrik­ko­muk­ses­ta mää­rät­tä­väs­tä seu­raa­muk­ses­ta ja muis­ta kurin­pi­to­toi­mis­ta edel­lä mai­ni­tuis­sa anti­do­ping­sään­nös­töis­sä, sään­nöis­sä ja sään­tö­jä alem­ma­nas­tei­sis­sa mää­räyk­sis­sä vah­vis­te­tul­la taval­la. Pää­tös tulee voi­maan heti ja sen kat­so­taan tul­leen asian­omai­sen tie­toon vii­si päi­vää sen jäl­keen, kun pää­tös on lähe­tet­ty sil­le kir­ja­tus­sa kir­jees­sä. Ero­te­tul­la ei ole oikeut­ta vaa­tia takai­sin ker­hol­le suo­rit­ta­mi­aan maksuja.

 

9 § Liit­ty­mis- ja jäsenmaksut

Var­si­nai­sil­ta jäse­nil­tä kan­net­ta­vien liit­ty­mis- ja jäsen­mak­su­jen sekä kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­des­ta päät­tää vuo­sit­tain ker­hon syys­ko­kous. Kun­nia­jä­se­nil­tä ja kun­nia­pu­heen­joh­ta­jal­ta ei peri­tä mak­su­ja. Ker­hon hal­li­tuk­sel­la on oikeus vapaut­taa jäsen jäsen­mak­su­jen suo­rit­ta­mi­ses­ta sekä nime­tä jäsen vapaa­jä­se­nek­si, jos hän on suo­rit­ta­nut liit­ty­mis- ja jäsen­mak­sut ja ollut ker­hon jäse­ne­nä vähin­tään 20 vuot­ta tai on suo­rit­ta­nut ker­ta­kaik­ki­se­na suo­ri­tuk­se­na 20 vuo­den jäsen­mak­sut. Vapaa­jä­sen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

 

10 § Seu­ran var­si­nai­set ja yli­mää­räi­set kokoukset

Ker­ho pitää vuo­sit­tain kak­si var­si­nais­ta kokous­ta, jois­ta kevät­ko­kous pide­tään hel­mi-maa­lis­kuus­sa ja syys­ko­kous loka-mar­ras­kuus­sa. Kokouk­sen pai­kan ja tar­kem­man ajan mää­rää ker­hon hal­li­tus. Kut­su var­si­nai­seen ja yli­mää­räi­seen ker­hon kokouk­seen on jul­kais­ta­va vähin­tään 7 päi­vää ennen kokous­ta sano­ma­leh­ti-ilmoi­tuk­sel­la Turus­sa ilmes­ty­väs­sä ylei­sim­mäs­sä suo­men­kie­li­ses­sä sanomalehdessä.

 

11 § Kevät- ja syyskokous

Kevät­ko­kouk­sen asiat

1 Ava­taan kokous

2 Vali­taan kokoukselle

a) puheen­joh­ta­ja

b) sih­tee­ri

c) kak­si pöy­tä­kir­jan tarkastajaa

d) ään­ten­las­ki­jat

3 Tode­taan läs­nä ole­vat äänioi­keu­te­tut jäsenet

4 Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus

5 Esi­te­tään hal­li­tuk­sen laa­ti­ma vuo­si­ker­to­mus, tilin­pää­tös sekä tilin­tar­kas­ta­jien anta­ma lausunto

6 Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sel­le ja muil­le vastuuvelvollisille

7 Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat

8 Pää­te­tään kokous

Syys­ko­kouk­sen asiat

1 Ava­taan kokous

2 Vali­taan kokoukselle

a) puheen­joh­ta­ja

b) sih­tee­ri

c) kak­si pöy­tä­kir­jan tarkastajaa

d) ään­ten­las­ki­jat

3 Tode­taan läs­nä­ole­vat äänioi­keu­te­tut jäsenet

4 Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus

5 Pää­te­tään mit­kä lii­kun­ta- ja urhei­lu­la­jit ovat ker­hon ohjel­mas­sa tule­va­na toimikautena

6 Pää­te­tään ker­hon jäse­nyyk­sis­tä muis­sa jär­jes­töis­sä ja yhteisöissä

7 Vah­vis­te­taan ker­hon liittymis‑, jäsen- ja kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­su­jen suu­ruus seu­raa­val­le toimintavuodelle

8 Vah­vis­te­taan ker­hon toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja talousarvio

9 Vali­taan jäsen­ten kes­kuu­des­ta hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja joka toi­nen vuosi

10 Vali­taan hal­li­tuk­sen muut jäse­net ero­vuo­rois­ten tilalle

11 Vali­taan yksi (tai kak­si) toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja vas­taa­va mää­rä varatoiminnantarkastajia

12 Pää­te­tään ker­hon esi­tyk­sis­tä nii­hin jär­jes­töi­hin ja yhtei­söi­hin, jois­sa ker­ho on jäse­ne­nä sekä vali­taan Suo­men Moot­to­ri­liit­to ry:n vuosikokousedustajat

13 Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat

14 Pää­te­tään kokous

Asiois­ta, joi­ta ker­hon jäse­net halua­vat kevät- tai syys­ko­kouk­sen käsi­tel­tä­vik­si, on teh­tä­vä hal­li­tuk­sel­le kir­jal­li­nen esi­tys vii­meis­tään 10 päi­vää ennen kokousta.

 

12 § Seu­ran yli­mää­räi­nen kokous

Ker­hon yli­mää­räi­nen kokous pide­tään sil­loin, kun joh­to­kun­ta kat­soo sen tar­peel­li­sek­si, ker­hon kokous niin päät­tää tai kun vähin­tään yksi kym­me­nes­osa ker­hon äänioi­keu­te­tuis­ta jäse­nis­tä on jon­kin mää­rä­tyn asian takia teh­nyt sii­tä joh­to­kun­nal­le kir­jal­li­sen, perus­tel­lun esi­tyk­sen. Yli­mää­räi­sen kokouk­sen kut­sus­sa on mai­nit­ta­va ne asiat, jon­ka vuok­si kokous on kool­le kut­sut­tu. Yli­mää­räi­nen kokous on pidet­tä­vä vähin­tään kah­den kuu­kau­den kulues­sa sii­tä, kun jäse­net ovat teh­neet sii­tä edel­lä mai­ni­tul­la taval­la esi­tyk­sen. Kut­su yli­mää­räi­seen kokouk­seen tapah­tuu samal­la taval­la kuin kah­teen vuosikokoukseenkin.

Puhet­ta yli­mää­räi­ses­sä kokouk­ses­sa hoi­taa ker­hon puheenjohtaja.

 

13 § Pöytäkirja

Ker­hon, sen hal­li­tuk­sen ja jaos­to­jen kokouk­sis­sa on pidet­tä­vä pöy­tä­kir­jaa. Ker­hon kokous­ten pöy­tä­kir­jat ovat kokous­ten puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin alle­kir­joi­tet­ta­va sekä valit­tu­jen tar­kas­ta­jien tar­kas­tet­ta­va (vuo­si­ko­kous­pöy­tä­kir­jat). Hal­li­tuk­sen ja jaos­to­jen pöy­tä­kir­jat tar­kis­te­taan aina seu­raa­vas­sa kokouksessa.

 

14 § Äänestys

Kokouk­sen pää­tök­sek­si tulee se mie­li­pi­de, jota on kan­nat­ta­nut yli puo­let anne­tuis­ta äänis­tä. Hen­ki­lö­asiat rat­kais­taan siten, että eni­ten ääniä saa­neet vali­taan. Hen­ki­lö­vaa­leis­sa ään­ten men­nes­sä tasan vaa­li rat­kais­taan arval­la. Muis­sa asiois­sa se mie­li­pi­de voit­taa, johon kokouk­sen puheen­joh­ta­ja on yhtynyt.

Kai­kis­sa kokouk­sis­sa suo­ri­te­taan vaa­dit­taes­sa äänes­tys sul­jet­tu­ja lip­pu­ja käyt­tä­mäl­lä. Jokai­sel­la liit­ty­mis­mak­sun­sa ja kokouk­seen men­nes­sä jäsen­mak­sun­sa mak­sa­neel­la vii­si­tois­ta vuot­ta täyt­tä­neel­lä var­si­nai­sel­la jäse­nel­lä, kun­nia­jä­se­nel­lä ja kun­nia­pu­heen­joh­ta­jal­la sekä ainais­jä­se­nel­lä, kan­nat­ta­ja­jä­se­niä lukuun otta­mat­ta, on yksi ääni. Val­ta­kir­jal­la ei saa äänestää.

 

15 § Seu­ran hallinto

Seu­ran toi­min­taa ja talout­ta hoi­taa hal­li­tus, johon kuu­luu ker­ral­laan kah­dek­si toi­min­ta­vuo­dek­si valit­tu puheen­joh­ta­ja, ja kah­dek­si toi­min­ta­vuo­dek­si vali­tut 8 jäsen­tä. Hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä puo­let on ero­vuo­ros­sa vuo­sit­tain. Hal­li­tuk­sen vaa­lis­sa ovat ero­vuo­rois­ten jäsen­ten ohel­la vaa­li­kel­poi­sia ainoas­taan ne ehdok­kaat, jot­ka näi­den sään­tö­jen mukaan ovat äänioi­keu­tet­tu­ja ja jois­ta vähin­tään kak­si ker­hon jäsen­tä on teh­nyt kir­jal­li­sen ehdo­tuk­sen ker­hon viral­li­seen osoit­tee­seen kak­si päi­vää ennen syys­ko­kous­ta ja jot­ka ovat kir­jal­li­ses­ti suos­tu­neet ehdok­kaak­si. Hal­li­tus valit­see kes­kuu­des­taan vara­pu­heen­joh­ta­jan. Hal­li­tus valit­see lisäk­si sih­tee­rin, talou­den­hoi­ta­jan ja muut tar­vit­ta­vat toi­mi­hen­ki­löt, jot­ka voi­daan vali­ta myös hal­li­tuk­sen ulko­puo­lel­ta. Hal­li­tus kokoon­tuu puheen­joh­ta­jan tai hänen olles­saan esty­nyt vara­pu­heen­joh­ta­jan kut­sus­ta, kun he kat­so­vat sen tar­peel­li­sek­si tai kun puo­let hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä kir­jal­li­ses­ti sitä vaa­tii. Hal­li­tus on pää­tös­val­tai­nen, kun puheen­joh­ta­ja tai hänen esty­nee­nä olles­saan vara­pu­heen­joh­ta­ja ja hänen lisäk­seen vähin­tään puo­let hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä on saa­pu­vil­la. Hal­li­tuk­sen kokouk­sis­sa kaik­ki asiat pää­te­tään yksin­ker­tai­sel­la ään­ten enem­mis­töl­lä. Jos yksi­kin hal­li­tuk­sen jäsen sitä vaa­tii, on äänes­tys toi­mi­tet­ta­va sul­jet­tu­na lip­pu­ää­nes­tyk­se­nä. Jos äänet täl­löin mene­vät tasan, rat­kais­taan asia arvalla.

 

Hal­li­tuk­sen teh­tä­vä­nä on erityisesti

1 Toteut­taa ker­hon vuo­si­ko­kous­ten päätökset

2 Joh­taa ker­hon toi­min­taa sen tar­koi­tus­pe­rien toteut­ta­mi­sek­si ja kehit­tää ker­hon toimintaa

3 Vali­ta ja vah­vis­taa tar­vit­ta­vat jaos­tot, valio­kun­nat ja työ­ryh­mät sekä nii­den puheenjohtajat

4 Vas­ta­ta ker­hon talou­des­ta sekä omaisuudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Teh­dä ker­hon toi­min­ta­ker­to­mus ja tilinpäätös

7 Teh­dä toi­min­ta- ja talous­suun­ni­tel­ma seu­raa­vaa toi­min­ta­vuot­ta varten

8 Hoi­taa ker­hon tiedotustoimintaa

9 Hyväk­syä ja erot­taa jäse­net sekä päät­tää jäse­niä kos­ke­vis­ta kurinpitotoimista

10 Vali­ta ja erot­taa ker­hon pal­ka­tut toi­mi­hen­ki­löt sekä sopia hei­dän eduistaan

11 Päät­tää ker­hon ansio­merk­kien myön­tä­mi­ses­tä ja mui­den kun­nia- ja ansio­merk­kien esittämisestä

12 Ryh­tyä mui­hin toi­men­pi­tei­siin, joi­ta ker­hon etu vaatii

13 Luo­vut­taa tilit tilin­tar­kas­ta­jil­le tar­kas­tet­ta­vak­si vähin­tään kol­me viik­koa ennen kevätkokousta.

 

16 § Tilivuosi

Seu­ran toi­min­ta- ja tili­vuo­si on kalenterivuosi.

 

17 § Nimenkirjoittajat

Seu­ran nimen kir­joit­ta­vat puheen­joh­ta­ja tai vara­pu­heen­joh­ta­ja jom­pi­kum­pi yhdes­sä jon­kun hal­li­tuk­sen kes­kuu­des­taan valit­se­man jäse­nen kans­sa. Nimen­kir­joit­ta­jien on olta­va täysi-ikäisiä.

 

18 § Jaostot

Jaos­tot voi­vat päät­tää sisäi­ses­tä toi­min­nas­taan kui­ten­kin siten, että ker­hon hal­li­tus vah­vis­taa jaos­ton teke­mät oikeustoimet.

 

19 § Sään­tö­jen muuttaminen

Näi­den sään­tö­jen muut­ta­mi­ses­ta päät­tää ker­hon kokous vähin­tään kol­men nel­jäs­osan enem­mis­töl­lä anne­tuis­ta äänis­tä. Kokous­kut­sus­sa on mai­nit­ta­va sään­tö­jen muuttamisesta.

 

20 § Seu­ran purkaminen

Ker­hon pur­ka­mi­ses­ta päät­tää ker­hon kokous vähin­tään kol­men nel­jäs­osan enem­mis­töl­lä anne­tuis­ta äänis­tä. Kokous­kut­sus­sa on mai­nit­ta­va erik­seen ker­hon purkamisesta.

 

21 § Seu­ran varo­jen luovuttaminen

Jos ker­ho on pää­tet­ty pur­kaa, sen varat on luo­vu­tet­ta­va johon­kin ker­hon toi­min­ta-alu­een lii­kun­ta­kas­va­tus­ta edis­tä­vään tar­koi­tuk­seen pur­ka­mi­ses­ta päät­tä­neen kokouk­sen pää­tök­sen mukai­ses­ti. Pesän­sel­vi­tys­mie­hi­nä toi­mi­vat kokouk­sen valit­se­mat hen­ki­löt. Seu­ran pur­ka­mi­ses­ta on ilmoi­tet­ta­va yhdistysrekisteriin.

 

22 § Saa­vu­te­tut jäsenoikeudet

Saa­vu­te­tut jäse­noi­keu­det säilyvät.

 

23 § Muut säännöt

Muis­sa koh­din mene­tel­lään kuten Suo­men Moot­to­ri­liit­to r.y:n sään­nöt ja yhdis­tys­la­ki määräävät.

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa