Jou­lu tulee kohis­ten ja vuo­si 2020 lähe­nee lop­pu­aan, samal­la yksi aika­kausi vaih­tuu toi­seen ja on aika luo­vut­taa vies­ti­ka­pu­la seu­raa­val­le. Ker­hon syys­ko­kous valit­si uuden puheen­joh­ta­jan vuo­del­le 2021.

Onnea uuteen toi­meen Pek­ka Pihlava!

Olen toi­mi­nut TMK:n hal­li­tuk­ses­sa vuo­des­ta 2013 ja vii­mei­set 4 vuot­ta puheen­joh­ta­ja­na. Kai­ken­lais­ta mah­tuu tähän aikaan, niin iloi­sia kuin hie­man surul­li­sem­pia­kin tapah­tu­mia, mut­ta kai­kes­ta on aina sel­vit­ty ja sel­vi­tään jat­kos­sa­kin. Rak­kau­des­ta moottoriurheiluun.

Het­kes­sä tun­tuu, ettei mikään muu­tu, mut­ta taak­se­päin kat­soen Moot­to­ri­ker­hos­sa on tapah­tu­nut pal­jon­kin. Näi­den 8 vuo­den aika­na on ehdit­ty raken­ta­maan hie­no sisäc­ros­si­hal­li ja pyö­rit­tä­mään sitä onnis­tu­nees­ti. On herä­tet­ty perin­tei­käs MX-kou­lu uudel­leen eloon, luo­tu uusi aloit­te­le­vien MX-kus­kien ryh­mä sekä raken­net­tu ker­hol­le jäl­leen uusi oma MX-rata Säky­lään. Urus­vuo­ren radan sul­ke­mi­ses­ta tuli­kin sit­ten jo kulu­neek­si 8 vuotta.

Tänä ajan­jak­so­na ollaan jär­jes­tet­ty myös monia hie­no­ja kil­pai­lu­ja, esim. Artu­kais­ten Superc­ros­sit, Jar­no Saa­ri­sen Mini­mo­to GP ‑kiso­ja, MX jouk­kue SM ‑kisat, sän­kic­ros­se­ja, sar­jac­ros­se­ja sekä monia kan­sal­li­sia kiso­ja yhteis­työs­sä mui­den ker­ho­jen kanssa.
Cros­si­hal­lis­ta surul­lis­ta kyl­lä jou­dut­tiin sama­na ajan­jak­so­na jo luo­pu­maan­kin, kun tilat läh­ti­vät alta, mut­ta sii­tä­kin saa­tiin vain entis­tä enem­män vir­taa muu­hun toi­min­taan ja nyt pyö­rii­kin hie­nos­ti tal­vit­ree­nit perus­kun­non osal­ta ja kesäl­lä lajivalmennukset.

Täl­lä het­kel­lä ajat ovat eri­koi­sia ja maa­il­man­ti­lan­teen vai­ku­tus­ta har­ras­ta­mi­seen on vai­kea ennus­taa. Tähän asti yksi­lö­la­jien ulko­har­ras­ta­mi­nen on ollut sal­lit­tua ja toi­vot­ta­vas­ti niin jat­kuu­kin. Muis­ta­kaa jokai­nen kui­ten­kin toi­mia vas­tuul­li­ses­ti, jot­tei omal­la toi­min­nal­la aiheu­te­ta rajoi­tus­ten lisäämistä.

Mikä­li tilan­ne pysyy edes tämän­vuo­ti­sel­la tasol­la, niin ker­ho­toi­min­taa on luvas­sa rut­kas­ti myös alka­val­le vuo­del­le. Seu­rail­kaa ker­hon tie­do­tus­ka­na­via ja osal­lis­tu­kaa aktii­vi­ses­ti tapah­tu­miin sekä myös muu­hun yhtei­seen teke­mi­seen. Moot­to­ri­ker­ho on juu­ri niin hyvä ker­ho kuin mik­si jäse­net sen tekevät.

Muu­ten­kin ker­ho­toi­min­taa kuvaa hyvin juu­ri­kin tuo alus­sa mai­nit­se­ma­ni vies­ti­ka­pu­la­mal­li, sil­lä par­hai­ten toi­min­ta pysyy tehok­kaa­na, kun vies­tin­vie­jiä vaih­de­taan sopi­vin välia­join. Näin toi­min­taan saa­daan tuo­tua uusia ideoi­ta, toi­min­ta­mal­le­ja sekä uut­ta vir­taa. Teh­tä­vä­kier­to on avain kehi­tyk­sen ylläpitämiseksi.

Hyvää Jou­lua sekä Moot­to­riur­hei­lu­voit­tois­ta uut­ta vuot­ta 2021 kaikille!

Pasi Ros­nell

Pasi Ros­nell ja Pek­ka Pihlava