Turun moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­ses­sä syys­ko­kouk­ses­sa 8.11.2018 vali­taan uudet hal­li­tuk­sen jäse­net ero­vuo­ros­sa ole­vien tilal­le ker­hon sään­tö­jen mukai­ses­ti. Täl­lä het­kel­lä on tie­dos­sa, että aina­kin yksi hal­li­tus­paik­ka täy­te­tään uudel­la hal­li­tuk­sen jäse­nel­lä ero­vuo­roi­sen hal­li­tuk­sen jäse­nen ilmoi­tet­tua, ettei jat­ka uudel­le hal­li­tus­kau­del­le. Alla ote seu­ran sään­nöis­tä seu­ran hal­lin­non osalta.

 

15 § Seu­ran hallinto

”Seu­ran toi­min­taa ja talout­ta hoi­taa hal­li­tus, johon kuu­luu ker­ral­laan kah­dek­si toi­min­ta­vuo­dek­si valit­tu puheen­joh­ta­ja, ja kah­dek­si toi­min­ta­vuo­dek­si vali­tut 8 jäsen­tä. Hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä puo­let on ero­vuo­ros­sa vuo­sit­tain. Hal­li­tuk­sen vaa­lis­sa ovat ero­vuo­rois­ten jäsen­ten ohel­la vaa­li­kel­poi­sia ainoas­taan ne ehdok­kaat, jot­ka näi­den sään­tö­jen mukaan ovat äänioi­keu­tet­tu­ja ja jois­ta vähin­tään kak­si ker­hon jäsen­tä on teh­nyt kir­jal­li­sen ehdo­tuk­sen ker­hon viral­li­seen osoit­tee­seen kak­si päi­vää ennen syys­ko­kous­ta ja jot­ka ovat kir­jal­li­ses­ti suos­tu­neet ehdokkaaksi.”

 

Jos haluat olla muka­na vai­kut­ta­mas­sa Turun moot­to­ri­ker­hon päi­vit­täi­seen toi­min­taan sekä kehit­tä­mäs­sä toi­min­taa tule­vai­suu­des­sa yhä parem­paan suun­taan, ole yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti ker­hon sih­tee­riin Johan­na Leh­mus­kos­keen (toimisto@turunmoottorikerho.fi, 0400 784 172).

 

Jo ennes­tään lois­ta­va poruk­ka, kai­paa lisää hyvän tii­mi­hen­gen omaa­vaa vahvistusta!

 

-Hal­li­tus