Turun moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pidet­tiin tors­tai­na 8.11. Rus­ko­ta­lol­la. Pai­kal­la oli yhteen­sä 19 äänioi­keu­tet­tu jäsentä.

Tilai­suus alkoi pal­kit­se­mis­ti­lai­suu­del­la, jos­sa pal­kit­tiin vuon­na 2018 ansioi­tu­nei­ta kuljettajia.

Timon mal­jan sai tänä vuon­na Her­man­ni Koskinen.

Par­haal­le 65cc kul­jet­ta­jal­le jaet­ta­van pal­kin­non pok­ka­si tänä vuon­na Aaro Men­na. Aaro put­sa­si pal­kin­to­pöy­dän saa­mal­la itsel­leen myös Mis­ka Aal­to­sen nimeä kan­ta­van kier­to­pal­kin­non. Aaron kol­mas pal­kin­to osoi­tet­tiin hänel­le menes­tyk­sek­kääs­tä Suo­men edus­ta­mi­ses­ta motoc­ros­sin jouk­kue EM-kisois­sa Bel­gias­sa, jos­sa Suo­men 65cc jouk­kue sijoit­tui hopeal­le. Pal­kin­nok­si Aaro täs­tä suo­ri­tuk­ses­ta sai Adre­na­li­ne Fin­lan­din lah­joit­ta­man lah­ja­kor­tin flyboard-lennätykseen!

Tänä vuon­na ker­hon Puu­ha Pytyn ansait­si itsel­leen Sant­tu Rau­ta­nen erin­omai­ses­ta toi­min­nas­ta ker­hon junio­ri­työ­tä kohtaan.

Lisäk­si tilai­suu­des­sa pal­kit­tiin tänä vuon­na SM-sar­jois­sa vii­den par­haan jouk­kuun sijoit­tu­neet kul­jet­ta­jat ja Suo­men Cup ‑luo­kis­sa kol­men par­haan jouk­koon sijoit­tu­neet kul­jet­ta­jat lisens­si­pa­lau­tuk­sin. Täs­tä ryh­mäs­tä syys­ko­kouk­ses­sa pai­kal­la oli­vat: Miro Leh­to, Jari Leh­to, Mis­ka Aal­to­nen, Her­man­ni Kos­ki­nen ja Niko Pahl­berg. Muut lisens­si­pa­lau­tuk­sen saa­neet kul­jet­ta­jat oli­vat Val­ter Pat­ro­nen ja Mar­ko Vatanen.

Onnit­te­lut kai­kil­le palkituille!

Syys­ko­kouk­ses­sa vah­vis­tet­tiin myös TMK:n toi­min­ta­ker­to­mus ja talous­ar­vio vuo­del­le 2019. Lisäk­si valit­tiin TMK ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ja hal­li­tuk­sen jäse­net ero­vuo­rois­ten tilal­le. Turun moot­to­ri­ker­ho ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Pasi Ros­nell. Hal­li­tuk­sen jäse­ni­nä aina­kin seu­raa­van vuo­den toi­mi­vat: Jou­ni Kos­ki­nen, Johan­na Leh­mus­kos­ki, Miro Leh­to, Niko Ait­ta, Toni Taber­man, Pek­ka Pih­la­va ja uute­na jäse­ne­nä Kati Pentti.

Alla kuva­sa­toa pal­ki­tois­ta jäse­nis­täm­me ja ylei­ses­tä kokoustunnelmasta.