Ter­ve­tu­loa TMK:n sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen tors­tai­na 14.11. klo 17:30 alkaen Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hii­den­ki­vi-kokous­ti­laan. Tilai­suus aloi­te­taan kah­vil­la ja kau­den pal­kit­se­mi­sil­la. Var­si­nai­nen kokous alkaa klo 18:00 jol­loin nuo­ret voi­vat men­nä uimaan (huol­ta­jien­sa vas­tuul­la) ja aikui­set jää­vät kokoukseen.

Syys­ko­kouk­sen esi­tys­lis­tal­la ovat seu­raa­vat asiat:

1 Ava­taan kokous

2 Vali­taan kokoukselle

a) puheen­joh­ta­ja

b) sih­tee­ri

c) kak­si pöy­tä­kir­jan tarkastajaa

d) ään­ten­las­ki­jat

3 Tode­taan läs­nä­ole­vat äänioi­keu­te­tut jäsenet

4 Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus

5 Pää­te­tään mit­kä lii­kun­ta- ja urhei­lu­la­jit ovat ker­hon ohjel­mas­sa tule­va­na toimikautena

6 Pää­te­tään ker­hon jäse­nyyk­sis­tä muis­sa jär­jes­töis­sä ja yhteisöissä

7 Vah­vis­te­taan ker­hon liittymis‑, jäsen- ja kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­su­jen suu­ruus seu­raa­val­le toimintavuodelle

8 Vah­vis­te­taan ker­hon toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja talousarvio

9 Vali­taan jäsen­ten kes­kuu­des­ta hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja joka toi­nen vuosi

10 Vali­taan hal­li­tuk­sen muut jäse­net ero­vuo­rois­ten tilalle

11 Vali­taan yksi (tai kak­si) toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja vas­taa­va mää­rä varatoiminnantarkastajia

12 Pää­te­tään ker­hon esi­tyk­sis­tä nii­hin jär­jes­töi­hin ja yhtei­söi­hin, jois­sa ker­ho on jäse­ne­nä sekä vali­taan Suo­men Moot­to­ri­liit­to ry:n vuosikokousedustajat

13 Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat

14 Pää­te­tään kokous

Asiois­ta, joi­ta ker­hon jäse­net halua­vat kevät- tai syys­ko­kouk­sen käsi­tel­tä­vik­si, on teh­tä­vä hal­li­tuk­sel­le kir­jal­li­nen esi­tys vii­meis­tään 10 päi­vää ennen kokousta.

**********

TMK:n hal­li­tus kai­paa uusia ja innos­tu­nei­ta jäse­niä ero­vuo­ros­sa ole­vien tilal­le. Uudet jäse­net vali­taan syys­ko­kouk­ses­sa. Jos haluat mukaan tähän lois­ta­vaan poruk­kaan ja haluat vai­kut­taa ker­hon toi­min­taan, olet­han yhtey­des­sä Johan­na Leh­mus­kos­keen (vir­ka-ajan jäl­keen puh. 040 8673812). 

Hal­li­tuk­sen “ehdok­kaak­si” pää­see ole­mal­la äänioi­keu­tet­tu TMK:n jäsen ja toi­mit­ta­mal­la vii­meis­tään kak­si päi­vää ennen syys­ko­kous­ta kir­jal­li­sen ehdo­tuk­sen jäse­nyy­des­tään, jos­sa kak­si ker­hon jäsen­tä suo­sit­te­lee ko. hen­ki­löä jäse­nek­si. Ehdo­tuk­sen alle­kir­joit­taa ehdo­kas ja suo­sit­te­li­jat ja sen voi lähet­tää lii­te­tie­dos­to­na säh­kö­pos­tit­se toimisto@turunmoottorikerho.fi ja alku­pe­räi­nen mukaan syys­ko­kouk­seen. Lisä­tie­to­ja saa Johannalta.

ROHKEASTI MUKAAN!