Val­men­nuk­set on ensi­si­jai­ses­ti suun­nat­tu ker­hon kil­paa-aja­vil­le, kil­pai­luun suun­taa­vil­le ja muil­le aktii­vi­kul­jet­ta­jil­le. Koko­nais­val­tai­nen val­men­nus sisäl­tää luen­not urhei­li­jan ravit­se­muk­sen ja levon mer­ki­tyk­ses­tä, men­taa­li­puo­len val­men­nus­ta, sekä kun­tot­ree­ni­nä Cross­fi­tin ja ajovalmennukset.

Koko­nai­suus alkaa mar­ras­kuus­ta 2021 ja päät­tyy syk­syyn 2022:

Cross­fit x 15, luen­not x 4, ajo­val­men­nus x 9, mak­su yhteen­sä 260 € (mak­sut 130 € + 130 €)

🔷️LUENNOT, joi­hin on tar­koi­tus kul­jet­ta­jan lisäk­si osal­lis­tua huoltaja/valmentaja. Luen­noit­si­ja­na eri­kois­lää­kä­ri, lää­ke­tie­teen toh­to­ri Min­na Aal­to­nen.
Tors­tai 4.11. 2021 klo 17:30 – 18:45 (ennen Cros­fit­tiä, paik­ka tar­ken­tuu)
-Urhei­li­jan lepo ja uni
Tors­tai 18.11.2021 klo 17:30 – 18:45 (ennen Cros­fit­tiä, paik­ka tar­ken­tuu)
-Ravit­se­muk­sen mer­ki­tys urhei­lusuo­ri­tuk­seen
-Men­taa­li­puo­len harjoitukset/luennot 2022 tam­mi — maa­lis­kuun aika­na, omis­sa jae­tuis­sa ryhmissä

🔷️CROSSFIT
Tree­ni­päi­vät:
-Syys­kausi: tors­tai­sin klo 19:00–20:00, 7 ker­taa, alkaen 4.11.2021 erik­seen 60 €
-Kevät­kausi: tors­tai­sin klo 19:00–20:00 8 ker­taa, alkaen 13.1.2022 erik­seen 70 €
-Paik­ka: Gar­den Gym Rai­sio Puro­ka­tu 2
-Mukaan mah­tuu noin 16 tree­naa­jaa, ikä­ra­ja noin 12 vuotta

🔷️AJOVALMENNUS
-Kevät­kausi: Mis­ka Aal­to­nen, 6 ker­taa, erik­seen hin­ta 120 €: 5.4, 20.4, 4.5., 18.5., 1.6., 15.6.
-Syys­kausi: Mis­ka Aal­to­nen, 3 ker­taa, erik­seen hin­ta 60 €: 10.8., 24.8., 7.9.
-Mak­su sisäl­tää rata­mak­sun, päi­vä­mää­riin vara­taan muu­tos­mah­dol­li­suus kelio­lo­suh­tei­den vuoksi

🔷️ ILMOITTAUTUMISET toimisto@turunmoottorikerho.fi
Mai­nit­set­han ilmoit­tau­tu­mi­ses­sa osal­lis­tut­ko koko sar­jaan tai osaan val­men­nuk­sis­ta. Las­kun mak­sa­mal­la vah­vis­tat paik­ka­si. Paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti ja koko­nai­suu­teen sitou­tu­vat ovat etusijalla.

Lisäk­si ker­hol­la on säh­ly­vuo­ro tiis­tai­sin Pan­sion kou­lul­la klo 18–19.00, lisä­tie­dot löy­tyy aiem­mis­ta julkaisuista.

Lisä­tie­dot: Jou­ni Kos­ki­nen puh. 050 353 4722

TERVETULOA MUKAAN