Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään tors­tai­na 26.3.2020 klo 18.00 alkaen. Kah­via ja pul­laa on tar­jol­la klo 17.45 alkaen. Kokous jär­jes­te­tään Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hii­den­ki­vi-kokous­ti­las­sa (osoi­te Uima­hal­lin­pol­ku 4, Tur­ku). Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Kevät­ko­kouk­sen asiat:

1 Ava­taan kokous

2 Vali­taan kokoukselle

a) puheen­joh­ta­ja

b) sih­tee­ri

c) kak­si pöy­tä­kir­jan tarkastajaa

d) ään­ten­las­ki­jat

3 Tode­taan läs­nä ole­vat äänioi­keu­te­tut jäsenet

4 Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus

5 Esi­te­tään hal­li­tuk­sen laa­ti­ma vuo­si­ker­to­mus, tilin­pää­tös sekä tilin­tar­kas­ta­jien anta­ma lausunto

6 Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sel­le ja muil­le vastuuvelvollisille

7 Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat

8 Pää­te­tään kokous