top of page
Hallitus

Turun Moottorikerho ry:n hallituksen valitsee jäsenistö aina syysvuosikokouksessa. Hallituspaikka on kaksivuotinen. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa käsittelemään ajankohtaisia asioita. Hallitusta voit lähestyä ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan, sihteeriin tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@turunmoottorikerho.fi.

Puheenjohtaja

Pekka Pihlava p.040 312 5690


Varapuheenjohtaja

Jouni Koskinen p.050 353 4722


Sihteeri

Sami Laine p.040 595 2402

Hallituksen muut jäsenet sekä tehtävät / vastuualueet 2024

Ville Salomaa (MX-jaosto) p.0500 531 005

Lassi Kulo (Enduro-jaosto) p.040 300 5867

Jukka Pirhonen (Enduro) p.044 354 8266

Samuel Virta (aloittelevat kuljettajat) p.040 770 1501

Santtu Rautanen p.040 511 5673

Turun Moottorikerho ry - säännöt

Turun Moottorikerho ry, Åbo Motorklubb rf

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen virallinen nimi on Turun Moottorikerho ry, Åbo Motorklubb rf. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu maaliskuun 28. päivänä vuonna 1926 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä kerho ja Suomen Moottoriliitto r.y:stä nimitystä liitto. Kerhon virallinen kieli on suomi.

2 § Toiminnan tarkoitus
Kerhon tarkoituksena on edistää moottoriurheilutoimintaa ja siihen liittyvää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa kerhon toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kuntoliikuntaa, harrasteliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai moottoriurheiluun liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan kerho toteuttaa:
1 Tarjoamalla jäsenistölleen:
- kunto- ja harrastetoimintaa
- kilpailutoimintaa
- harjoitus- ja valmennustoimintaa
- ohjaustoimintaa
- koulutus-, kasvatus- ja valistustoimintaa, ikään tai sukupuoleen katsomatta
- muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
- koulutustoimintaa
2 Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota moottoriurheilun alati muuttuviin kysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti moottoriurheilun kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa kerholehden muodossa.
4 Edistämällä moottoriurheilutoiminnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Toimintansa tukemiseksi kerho voi
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä tarvittavaa kalustoa
- hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, moottoriurheilutapahtumia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita.

4 § Kerhon jäsenyys muissa yhteisöissä
Kerho noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. Kattojärjestönä toimii Suomen Moottoriliitto r.y (moottoripyöräurheilu) sekä AKK Motorsport r.y (autourheilu)

5 § Kerhon jäsenet
Kerhon varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka kirjallisesti anoo jäsenyyttä sekä sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä. Alaikäisen ollessa kysymyksessä anomuksen alleirjoittaa huoltaja. Jäseneksi hyväksyminen tapahtuu kun liittymismaksu sekä ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on maksettu ja hallitus on jäsenyyden hyväksynyt. Kunniajäseneksi voi kerhon kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt kerhon toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voi kerhon kokous kutsua kerhon puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajien lukumäärää ei ole rajoitettu. Kannattajajäseneksi voi kerhon johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee kerhon toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta kerhon kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Eroava jäsen ei voi edustaa toista kerhoa / seuraa ennen kuin taloudelliset velvoitteet kerholle on hoidettu.

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen
Kerhon hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi kerhosta kalenterivuoden lopussa, jos jäsen on jättänyt kyseisen vuoden jäsenmaksun maksamatta.

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Kerhon hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin kerhon tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. Kerhon jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä. Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon kerholle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle. Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden kilpailu-/ toimintakielto. Kerhon hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää kerhon jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja.

9 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain kerhon syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. Kerhon hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen vapaajäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut kerhon jäsenenä vähintään 20 vuotta tai on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut. Vapaajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Kerho pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää kerhon hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kerhon kokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta käyttäen Suomen Moottoriliiton sähköistä jäsenpalvelujärjestelmää.

11 § Kevät- ja syyskokous
Kevätkokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat kerhon ohjelmassa tulevana
6 Päätetään kerhon jäsenyyksistä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan kerhon liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle
8 Vahvistetaan kerhon toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
10 Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
11 Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia
12 Päätetään kerhon esityksistä niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa kerho on jäsenenä sekä valitaan Suomen Moottoriliitto ry:n vuosikokousedustajat
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Päätetään kokous

Asioista, joita kerhon jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

12 § Seuran ylimääräinen kokous
Kerhon ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, kerhon kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa kerhon äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen, perustellun esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin kahteen vuosikokoukseenkin.
Puhetta ylimääräisessä kokouksessa hoitaa kerhon puheenjohtaja.

13 § Pöytäkirja
Kerhon, sen hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava (vuosikokouspöytäkirjat). Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan aina seuraavassa kokouksessa.

14 § Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kerrallaan kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Hallituksen vaalissa ovat erovuoroisten jäsenten ohella vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja ja joista vähintään kaksi kerhon jäsentä on tehnyt kirjallisen ehdotuksen kerhon viralliseen osoitteeseen kaksi päivää ennen syyskokousta ja jotka ovat kirjallisesti suostuneet ehdokkaaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa kaikki asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljettuna lippuäänestyksenä. Jos äänet tällöin menevät tasan, ratkaistaan asia arvalla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1 Toteuttaa kerhon vuosikokousten päätökset.
2 Johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja kehittää kerhon toimintaa.
3 Valita ja vahvistaa tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.
4 Vastata kerhon taloudesta sekä omaisuudesta.
5 Pitää jäsenluetteloa.
6 Tehdä kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös.
7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
8 Hoitaa kerhon tiedotustoimintaa.
9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.
10 Valita ja erottaa kerhon palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
11 Päättää kerhon ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita kerhon etu vaatii.
13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 § Jaostot
Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että kerhon hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

19 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää kerhon kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Seuran purkaminen
Kerhon purkamisesta päättää kerhon kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen kerhon purkamisesta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen
Jos kerho on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin kerhon toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 § Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

23 § Muut säännöt
Muissa kohdin menetellään kuten Suomen Moottoriliitto r.y:n säännöt ja yhdistyslaki määräävät.

bottom of page